Služby

 • Spracovanie pokladničných dokladov – príjmov a výdavkov na základe predložených dokladov
 • Spracovanie evidencii pohľadávok a záväzkov
 • Spracovanie bankových výpisov na základe predložených dokladov
 • Spracovanie interných dokladov na základe predložených dokladov
 • Prehľad uhradených, neuhradených faktúr
 • Spracovanie mesačných a štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb, miestne dane, spotrebné dane a pod.
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov a mesačných prehľadov
 • spracovanie ročnej účtovnej závieky a zostavenie výkazov a Príjmoch a výdavkoch a o Majetku a záväzkoch pre jednoduché účtovníctvo
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky a zostavenie ročných výkazov – Súvahy a Výkazu ziskov a strát pre podvojné účtovníctvo, vypracovanie poznámok k účtovnej závierke
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, výpočet odpisov (rovnomerných a zrýchlených)
 • Evidencia drobného majetku
 • Spracovanie miezd a personalistika, ročné zúčtovanie
 • Výkazy pre všetky príslušné poisťovne (zdravotné, sociálne)
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Spracovanie štatistických výkazov, Intrastat
 • Administratívne práce
 • Spracovanie vnútropodnikových smerníc vypracovanie podnikateľských plánov
Nechajte vaše účtovníctvo a dane na nás